شرایط استفاده

کاربران این وب سایت تابع شرایط استفاده از این وب سایت هستند. اگر با شرایط زیر موافق نیستید ، لطفاً از وب سایت ما استفاده نکنید و هیچ اطلاعاتی را بارگیری نکنید.

حق بروزرسانی این شرایط و محتوای این وب سایت در هر زمان برای یونی پروما محفوظ است.

استفاده از وب سایت

تمام مطالب این وب سایت ، از جمله اطلاعات اساسی شرکت ، اطلاعات مربوط به محصول ، تصاویر ، اخبار و غیره ، فقط برای انتقال اطلاعات استفاده از محصول کاربرد دارد ، نه برای اهداف ایمنی شخصی.

مالکیت

محتوای این وب سایت تک رنگ است و توسط قوانین و مقررات مربوط محافظت می شود. کلیه حقوق ، عناوین ، مطالب ، مزایا و سایر مطالب این وب سایت متعلق به مجوز یونیپروما است

رد کردن

Uniproma صحت یا کاربردی بودن اطلاعات این وب سایت را تضمین نمی کند و همچنین قول نمی دهد که آنها را در هر زمان به روز کنید. اطلاعات موجود در این وب سایت منوط به شرایط موجود است. Uniproma قابلیت استفاده از محتوای این وب سایت ، کاربرد برای اهداف خاص و غیره را تضمین نمی کند.

اطلاعات موجود در این وب سایت ممکن است دارای عدم اطمینان فنی یا اشتباهات تایپی باشد. بنابراین ، ممکن است اطلاعات مربوط یا محتوای محصول مربوط به این وب سایت گاه به گاه تنظیم شود.

بیانیه حریم خصوصی

کاربران این وب سایت نیازی به ارائه اطلاعات شناسایی شخصی ندارند. در صورت عدم نیاز به محصولات موجود در این وب سایت ، آنها می توانند اطلاعاتی را که هنگام ارسال نامه الکترونیکی پر شده است مانند عنوان تقاضا ، آدرس ایمیل ، شماره تلفن ، س questionال یا سایر اطلاعات تماس برای ما ارسال کنند. ما اطلاعات شخصی شما را به شخص ثالثی ارائه نمی دهیم مگر اینکه طبق قانون مورد نیاز باشد.