محصولات

  • نام تجاری
  • نام محصول
  • شماره CAS
  • ویژگی
  • PromaShine® MT310B

   دی اکسید تیتانیوم؛سیلیس هیدراته؛اسید استریک؛ایزوپروپیل تیتانیوم تری ایزواستئارات؛پلیمر متقاطع دی متیکون/وینیل تری متیل سیلوکسی سیلیکات؛کوپلیمر دایمتیکون/سیلسسکویوکسان؛پلی هیدروکسی استئاریک اسید 13463-67-7;10279-57-9;57-11-4;61417-49-0;;68440-84-6;58128-22-6 پودر سفید، آبگریز، روتیل مشاهده مدل ها
  • SHINE + Bouncing Collagen

   پالمیتول تری پپتید-5، پالمیتول هگزاپپتید-12، کلاژن محلول، آب، 1،2-پنتاندیول، 1،3-پروپاندیول، 1،2-هگزان دیول، هیدروکسی اتیل پیپرازین اتان سولفونیک اسید، اتیل هگزیل گلیسیرین، بتائین 623172-56-5,171263-26-6,1375784-79-4,7732-18-5,5343-92-0,26264-14-2,6920-22-5,7365-45-9,70445- 33-9,107-43-7,74-79-3 مایع بی رنگ تا زرد روشن، محلول آب مشاهده مدل ها
  • SHINE+Elastic peptide Pro

   پالمیتول تری پپتید 5، هگزاپپتید-9، هگزاپپتید-11، بتائین، 1،2-پنتاندیول، گلیسرول، آب /,/,122837-11-6, 107-43-7,5343-92-0,56-81-5,7732-18-5 مایع شفاف بی رنگ؛محلول آب مشاهده مدل ها
  • براق + پپتید منجمد پیر

   آرژنین/لیزین پپتید، دی پپتید دی آمینوبوتیریل بنزیلامید دی استات، استیل هگزاپپتید-8، گلیسرول گلوکزید، آب، گلیسرول، 1،2-پنتاندیول، بتائین، 1،3-پروپاندیول 936616-33-0,823202-99-9,616204-22-9,22160-26-5,7732-18-5,56-81-5,5343-92-0,107-43-7,26264-14- 2 مایع بی رنگ تا مایل به زرد؛محلول آب مشاهده مدل ها
  • SHINE+GHK-Cu Pro

   تری پپتید مس-1، هیدروکسی اتیل پیپرازین اتان سولفونیک اسید، بتائین، پروپاندیول /,7365-45-9,107-43-7,26264-14-2,7732-18-5,5343-92-0 مایع آبی – محلول آب مشاهده مدل ها
  • براق + عصاره پلی فنول

   گلیسین بتائین، عصاره سویا هیدرولیز شده، عصاره گالون، عصاره برگ/ساقه Myrothamnus Flabellifolia، اسید ماندلیک، عصاره چای، 1،2-بوتاندیول، آب 56-81-5,7732-18-5,1074-43-7,17199-29-0,/,/,/,/ مایع زرد روشن تا زرد تیره؛محلول آب مشاهده مدل ها
  • SHINE + پپتید پروتئین مخمر

   ساکارومایسس پلی پپتید، ترهالوز، 1،2-پنتاندیول، آب 227024-35-3,99-20-7,5434-92-0,7732-18-5 مایع شفاف بی رنگ؛محلول آب مشاهده مدل ها
  • SHINE + روغن تخمیر جوانه برنج

   روغن جوانه اوریزا ساتیوا (برنج)، توکوفریل استات، روغن سبوس اوریزا ساتیوا (برنج)، تخمیر باسیلوس /,84696-37-7, 7695-91-2,/ مایع زرد روشن؛محلول روغن مشاهده مدل ها
  • عصاره SHINE+KPG

   Kassou Ekisu، عصاره Pteris Multifida، عصاره ریشه Gentiana Lutea، آب، گلیسیرین، بتائین، 1،2-پنتاندیول، بوتاندیول، اوره، آرژنین /,/,95193-52-5,7732-18-5,56-81-5,107-43-7,5343-92-0,107-88-0,57-13-6,74-79-3 مایع زرد روشن تا زرد، محلول آب مشاهده مدل ها
  • براق + عصاره چاگا

   عصاره Inonotus Obliquus (قارچ)، آب، بوتاندیول، گلیسرول گلوکوزید، بتائین، 1،2-پنتاندیول، گلیسرول، 1،2-هگزان دیول 2055734-24-0,7732-18-5,6290-03-5;107-88-0,22160-26-5,107-43-7,5343-92-0,56-81-5,6920-22- 5 مایع قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره؛محلول آب مشاهده مدل ها
  • SHINE+Glucoside ترمیم کننده (α+β)

   گلیسریل گلوکزید، آب، بتا گلوکان، پنتیلن گلیکول، هگزان دیول، هیدروکسی استوفنون 22160-26-5,7732-18-5,160872-27-5,5343-92-0,6920-22-5,99-93-4 مایع بی رنگ تا مایل به زرد؛محلول آب مشاهده مدل ها
  • SHINE + Soothing-MGA

   ماتریناسید گلیسیرتینیک؛آرژنین 1405-86-3;519-02-8;74-79-3 پودر زرد روشن تا زرد، محلول آب مشاهده مدل ها
123456بعدی >>> صفحه 1/15