داروسازی

  • نام تجاری
  • نام محصول
  • شماره CAS
  • ویژگی
  • تری استیلگانسیکلوویر

   تری استیلگانسیکلوویر 86357-14-4 پودر مشاهده مدل ها
  • اسید D-α-Sulfpheniylacetic

   اسید D-α-Sulfpheniylacetic 41360-32-1 پودر مشاهده مدل ها
  • UniAPI-PBS

   سولفات پلی میکسین B 1405-20-5 آنتی بیوتیک های پلی پپتیدی ، پودر سفید یا تقریباً سفید مشاهده مدل ها
  • PromaCare-TA

   ترانکسامیک اسید 1197-18-8 داروی هموستاتیک ، قدرت کریستالی مشاهده مدل ها