فیلترهای فیزیکی UV

  • نام تجاری
  • نام محصول
  • شماره CAS
  • ویژگی
  • Sunsafe-T101S

   دی اکسید تیتانیوم (و) سیمتیکون 13463-67-7;8050-81-5 فیلتر هیدروفوبیک، UVA و UVB با طیف گسترده، فرم کریستالی: آناتاز مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-T101ATS1

   دی اکسید تیتانیوم (و) هیدروکسید آلومینیوم (و) اسید استئاریک 13463-67-7;21645-51-2;57-11-4 فیلتر هیدروفوبیک، UVA و UVB با طیف گسترده، فرم کریستالی: روتیل مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-T201CDS1

   دی اکسید تیتانیوم (و) سیلیس (و) دایمتیکون 13463-67-7;7631-86-9;9016-00-6 آبگریز، فیلتر UVB، فرم کریستالی: روتیل مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-T201OT

   دی اکسید تیتانیوم (و) آلومینا (و) اسید استئاریک 13463-67-7;1344-28-1;57-11-4 فیلتر هیدروفوبیک، UVA و UVB با طیف گسترده، فرم کریستالی: روتیل مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-T301

   دی اکسید تیتانیوم 13463-67-7 فیلتر هیدروفیل، UVA و UVB با طیف گسترده، فرم کریستالی: روتیل مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-T101CAD

   دی اکسید تیتانیوم (و) سیلیس هیدراته (و) هیدروکسید آلومینیوم (و) دایمتیکون 13463-67-7;7631-86-9;1344-28-1;9016-00-6 فیلتر هیدروفوبیک، UVA و UVB با طیف گسترده، فرم کریستالی: روتیل مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-T201C

   دی اکسید تیتانیوم (و) سیلیس 13463-67-7;7631-86-9 فیلتر هیدروفیل، UVA و UVB با طیف گسترده، فرم کریستالی: روتیل مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-T201S

   دی اکسید تیتانیوم (و) سیمتیکون 13463-67-7;8050-81-5 فیلتر هیدروفوبیک، UVA و UVB با طیف گسترده، فرم کریستالی: روتیل مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-T101OC

   دی اکسید تیتانیوم (و) آلومینا (و) سیلیس 13463-67-7;1344-28-1;7631-86-9 فیلتر هیدروفیل و هیدروفوبیک، UVA و UVB با طیف گسترده، فرم کریستالی: روتیل مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-T102AT

   دی اکسید تیتانیوم (و) هیدروکسید آلومینیوم (و) اسید استئاریک 13463-67-7;21645-51-2;57-11-4 فیلتر هیدروفوبیک، UVA و UVB با طیف گسترده، فرم کریستالی: روتیل مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-T101CR

   دی اکسید تیتانیوم (و) سیلیس (و) تری اتوکسی کاپریل سیلان 13463-67-7;7631-86-9؛ 2943-75-1 فیلتر هیدروفوبیک، UVA و UVB با طیف گسترده، فرم کریستالی: روتیل مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-T801CO

   دی اکسید تیتانیوم (و) سیلیس (و) آلومینا 13463-67-7;7631-86-9;1344/28/1 فیلتر هیدروفیل، UVA و UVB با طیف گسترده، فرم کریستالی: روتیل مشاهده مدل ها
12بعدی >>> صفحه 1/2