فیلترهای اشعه ماورا بنفش شیمیایی

  • نام تجاری
  • نام محصول
  • شماره CAS
  • ویژگی
  • Sunsafe-TDSA

   اسید سولفونیک ترفتالآلیدین دیکامفور 92761-26-7 فیلتر UVA محلول در آب و کارآمد مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-OCR

   اکتوکریلن 6197-30-4 فیلتر UVB محلول و کارآمد در روغن مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-OMC

   اتیل هکسیل متوکسی سینامات 5466-77-3 فیلتر UVB محلول و کارآمد در روغن مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-BP1

   بنزوفنون -۱ 131-56-6 فیلتر طیف گسترده محلول در روغن ، UVA و UVB مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-OS

   سالیسیلات اتیل هگزیل 118-60-5 فیلتر UVB محلول و کارآمد در روغن مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-ABZ

   بوتیل متوکسیدیبنزوئیل متان 70356-09-1 فیلتر UVA محلول و کارآمد در روغن مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-HMS

   هوموسالات 118-56-9 فیلتر UVB محلول و کارآمد در روغن مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-ES

   اسید سولفونیک فنیل بنزیمیدازول 27503-81-7 فیلتر UVB محلول در آب و کارآمد مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-EHT

   اتیل هگزیل تریازون 88122-99-0 فیلتر UVB محلول و کارآمد در روغن مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-BP2

   بنزوفنون -2 131-55-5 فیلتر طیف گسترده محلول در روغن ، UVA و UVB مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-MBC

   4-متیل بنزیلیدین کافور 36861-47-9 / 38102-62-4 فیلتر UVB محلول و کارآمد در روغن مشاهده مدل ها
  • Sunsafe-BP3

   بنزوفنون -3 131-57-7 فیلتر طیف گسترده محلول در روغن ، UVA و UVB مشاهده مدل ها
12 بعدی> >> صفحه 1/2