فرهنگ ما

دیدگاه ما

بگذارید مواد شیمیایی کار کند.
بگذار زندگی تغییر کند.

ماموریت ما

ارائه بهتر
و دنیای سبزتر

ارزش های ما

صداقت و فداکاری، کار با هم و به اشتراک گذاری موفقیت؛
انجام کار درست، انجام درست آن.

رفتار ما

مشتریان را در اولویت قرار دهید

مشتریان را در اولویت قرار دهید

فرد پزشکی مدرن

صداقت را نشان دهید

تلاش برای تعالی

تلاش برای تعالی

برای نتایج اجرا کنید

اجرا کنید برای
نتایج

تغییر را در آغوش بگیرید

همکاری را دنبال کنید
و کار تیمی

نوآوری

تغییر را در آغوش بگیرید
و نوآوری