فرهنگ ما

دیدگاه ما

بگذارید مواد شیمیایی کار کنند.
بگذار زندگی تغییر کند.

ماموریت ما

ارائه بهتر
و دنیای سبزتر

ارزش های ما

صداقت و فداکاری ، همکاری مشترک و به اشتراک گذاری موفقیت ؛
انجام کار درست ، درست انجام دادن آن.

رفتار ما

Put Customers First

مشتریان را در اولویت خود قرار دهید

Modern medical person

صداقت را نشان دهید

Strive for Excellence

تلاش برای تعالی

Execute for Results

اعدام برای
نتایج

Embrace Change

دنبال همکاری باشید
و کار گروهی

Innovation

آغوش تغییر
و نوآوری